Bolagstämma

Årsstämma 2021

Cereno Scientifics årsstämma 2021 planeras att hållas den 9 juni 2021. Stämman kommer uteslutande att hållas digitalt, med stöd av de tillfälliga regler som gäller under rådande pandemi. Röstning vid stämman sker endast genom digital poströstning innan stämman sker. 

Röstning

Gå till http://postrost.web.verified.eu/?source=cereno >

 

Dokument tillgängliga före årsstämman:

Kallelse till årsstämman

Läs här >

Årsredovisning 2020

Läs här >

Beslutsförslag till årsstämma 2021

Läs här >

Bilaga: Aktieägares i Cereno Scientific AB förslag till beslut om införande av ett långsiktigt personaloptionsprogram (kvalificerade personaloptioner) (punkt 12)

Läs här >

Bilaga: Aktieägares i Cereno Scientific AB förslag till beslut om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram (teckningsoptioner) (punkt 13)

Läs här >

Bolagspresentation

Se här >