Serie TO1

Teckningsoptioner av serie TO1

I samband med den riktade nyemission som genomfördes i september 2020 emitterades totalt 34 519 281 teckningsoptioner av serie TO1.

Teckningsperioden för utnyttjande av teckningsoptionerna av serie TO1 pågick under perioden från och med den 15 september till och med den 29 september 2021. Teckningskursen per aktie vid nyttjande av teckningsoptionerna av serie TO1 fastställdes till 2,85 SEK.

Totalt nyttjades 33 442 470 teckningsoptioner av serie TO1 för teckning av 33 442 470 aktier av serie B, innebärandes att cirka 96,9 procent av utestående teckningsoptioner av serie TO1 utnyttjades för teckning av aktier.

”Det är mycket glädjande att se den höga nyttjandegraden som uppnåddes. Den lyckade emission visar att det finns ett förtroende för Cereno från aktieägarnas sida, vilket antagligen beror på en kombination av att vi lyckats uppnå fleratlet viktiga milstolpar under det senaste tolv månaderna och den stora potential som kan realiseras vid bolagets fortsatta utveckling allteftersom vi för våra lovande program framåt”, säger Sten Sörensen, VD på Cereno Scientific.  ”Vi jobbar just nu för fullt med att implementera vår kliniska fas II-studie med CS1 i pulmonell arteriell hypertension och det råder även hög aktivitet inom de två prekliniska programmen som genomförs i sammarbete med University of Michigan. Det kapital som vi nu tillförs gör att vi kan driva dessa utvecklingsprogram framåt med full kraft och att vi kan fortsätta utveckla Cerenos teknologiska plattform vilken har möjlighet att kunna erbjuda bättre och säkrare behandlingar för vanliga och sällsynta kardiovaskulära sjukdomar där det finns stort medicinskt behov”.

Dokument

Bilaga B - Optionsvillkor TO1

Läs här >

Anmälningssedel

Läs här >

Brev till teckningsoptionsinnehavare TO1

Läs här >