Serie TO2

Teckningsoptioner av serie TO2

I samband med den riktade nyemission som genomfördes i september 2020 emitterades totalt 34 519 281 teckningsoptioner av serie TO2.

En teckningsoption av serie TO2 medför rätt att under perioden 14 september 2022 till och med den 28 september 2022 teckna en aktie av serie B i Bolaget till en teckningskurs fastställd enligt följande:

70 procent av den volymvägda genomsnittliga kursen för Bolagets aktie under perioden mellan den 29 augusti 2022 till och med den 12 september 2022. Teckningskursen ska dock aldrig kunna fastställas till ett lägre värde än kvotvärdet och inte till ett högre värde än 3,33 SEK. 

Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO2 kan Bolaget tillföras maximalt cirka 114,8 MSEK före emissionskostnader baserat på maximal teckningskurs. Faktisk erhållen emissionslikvid kommer givetvis att baseras på slutligt fastställd teckningskurs.

Notera att de teckningsoptioner som inte avyttras senast den 26 september 2022, alternativt nyttjats för teckning av nya aktier senast den 28 september 2022, förfaller värdelösa. För att dina teckningsoptioner av serie TO1 inte ska förfalla krävs att du aktivt tecknar aktier alternativt avyttrar dina teckningsoptioner.

Dokument

Bilaga C - Optionsvillkor TO2

Läs här >

Anmälningssedel TO2

Läs här >