Riktad nyemission sep 2020

Den Riktade Emissionen genomfördes med stöd av det registrerade emissionsbemyndigandet som årsstämman i Cereno Scientific AB beslutade om den 10 juni 2020.

Summering av emissionen:

  • Bolaget har genomfört en riktad nyemission av sammanlagt 15 800 000 units. En unit består av två (2) aktier av serie B och två (2) teckningsoptioner varav en (1) teckningsoption är av serie TO1 och en (1) teckningsoption är av serie TO2.
  • Den riktade nyemissionen har riktats till en begränsad grupp kvalificerade investerare.
  • Bolaget har vidare fattat beslut om att emittera och tilldela två (2) teckningsoptioner av serie TO1 och två (2) teckningsoptioner av serie TO2 till Bolagets befintliga aktieägare per varje fem (5) ägda aktier per aktuell avstämningsdag.
  • Teckningskursen i den riktade emissionen uppgick till 3,80 SEK per unit, motsvarande 1,90 SEK per aktie. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.
  • Den riktade emissionen tillför Bolaget cirka 60 MSEK före avdrag för emissionskostnader.
  • I samband med den riktade emissionen har Bolaget även upptagit ett lån om 10 MSEK från Formue Nord Fokus A/S, som även erhåller teckningsoptioner av serie TO1 respektive TO2.

Information

Pressmeddelande9 oktober 2020

Första dag för handel i teckningsoptioner av serie TO1 och TO2 har bestämts till den 14 oktober 2020

Läs här >

Pressmeddelande2 oktober 2020

Avstämningsdag för tilldelning av teckningsoptioner av serie TO1 och TO2 till befintliga aktieägare är bestämd till den 9 oktober 2020

Läs här >

Pressmeddelande30 september 2020

Cereno Scientific AB har genomfört en riktad nyemission av units om cirka 60 MSEK och emitterar teckningsoptioner till befintliga aktieägare

Läs här >

Pressmeddelande29 september 2020

Cereno Scientific AB avser att genomföra en riktad nyemission och ingår avtal om lånefinansiering

Läs här >

Dokument

Dokument

Optionsvillkor TO1

Läs här >

Dokument

Optionsvillkor TO2

Läs här >