Serie TO3

Teckningsoptioner av serie TO3

I samband med den företrädesemisson som genomfördes i maj 2023 emitterades totalt 48 130 195 teckningsoptioner av serie TO3 till deltagarna i emissionen. Varje teckningsoption av serie TO3 ger rätt att teckna en (1) ny aktie av serie B i Bolaget.

Teckningsoptionerna av serie TO3 handlas med ISIN-kod: SE0020181683 och med kortnamn: CRNO TO3 B. 

Emissionslikviden från teckningsoptionerna av serie TO3 om maximalt cirka 77 MSEK avses disponeras för följande användningsområden:

  • Slutföra Fas II-studien i PAH med läkemedelskandidaten CS1.
  • Genomföra Expanded Access-programmet (”Compassionate Use”) för CS1.
  • Påbörja förberedelseaktiviteter för en pivotal Fas III-studie med läkemedelskandidaten CS1.
  • Genomföra en klinisk Fas I-studie med läkemedelskandidaten CS014.
  • Slutföra den prekliniska utvecklingen och de förberedelse aktiviteter som behövs för att kunna skicka in en ansökan om att få initiera en klinisk Fas I-studie med läkemedelskandidaten CS585.

 

Sammanfattade villkor

Nyttjandeperiod5 mars 2024 – 19 mars 2024.

Sista dag för handel i TO314 mars 2024.

TeckningskursTeckningskursen vid teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna uppgår till sjuttio (70) procent av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie under perioden från och med den 19 februari 2024 till och med den 1 mars 2024, dock lägst aktiens kvotvärde och högst 1,60 SEK.

Emissionsvolym: Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner emitteras 48 130 195 B-aktier vilket kan tillföra Bolaget upp till cirka 77 MSEK före emissionskostnader.

Viktiga dokument:

(Länk till teckningsoptionsvillkor -  TO3)

Dokument

Bilaga - Optionsvillkor TO3

Läs här >

Anmälningsserie TO3

Läs här >