Om oss

I korthet

Cereno Scientific är ett biotechbolag i klinisk fas med fokus på att utveckla innovativa, effektiva och säkra behandlingar för sällsynta och vanliga kardiovaskulära sjukdomar med stora medicinska behov. Projektportföljen innefattar ett Fas II-program samt två prekliniska program.

Den mest avancerade läkemedelskandidaten CS1 är en HDAC (histondeacetylas)-hämmare och verkar som en epigenetisk modulator och har tryckreducerande, ”reverse-remodelling”, anti-fibrotiska, anti-inflammatoriska och anti-trombotiska egenskaper. CS1 genomgår en klinisk studie i Fas II för behandling av den sällsynta sjukdomen PAH.

De prekliniska programmen innefattar CS014 och CS585. Läkemedelskandidat CS014 är en HDAC-hämmare med epigenetiska effekter som utvecklas som en behandling för att effektivt förebygga trombos utan ökad blödningsrisk. Läkemedelskandidaten CS585 utvärderas som en behandling inom kardiovaskulär sjukdom där vidare studier pågår för att bekräfta en indikation för kliniska studier inom kardiovaskulära sjukdomar. 

Bolaget är beläget i AstraZenecas BioVentureHub i Sverige och har ett amerikanskt dotterbolag Cereno Scientific Inc. med kontor på Kendall Square i Boston, Massachusetts, USA. Cereno är noterat på Nasdaq First North Growth Market (CRNO B). 

Styrelse

Född 1984. Joakim Söderström är en entreprenör och biotech-investerare med erfarenhet som verkställande direktör, styrelseledamot och styrelseordförande. Joakim är för närvarande verkställande direktör i Svensk Bakgrundsanalys AB, verkställande direktör och styrelseledamot i Quod Opto AB samt i J-TAC AB. Joakim var tidigare verkställande direktör för SäkerhetsBranschen samt vice styrelseordförande i Euroalarm. Joakim har även tidigare haft flera olika ledande befattningar inom Polismyndigheten. Joakim har genomfört Polishögskolan vid Umeå universitetet, utbildningar genom Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Försvarshögskolan samt utvalda kurser i statsvetenskap vid Linköpings universitet, beteendevetenskap vid Umeå universitet, Förvaltnings- och arbetsrätt vid Malmö universitet. Joakim bedöms oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare enligt svensk kod för bolagsstyrning.

Aktieinnehav 1 540 000 B-aktier

Född 1977. Jonas Faijerson Säljö är Cerenos Chief Intellectual Property Officer sedan 2019 och har forskningsbakgrund inom stroke-området med bred erfarenhet av kommersialisering av medicinska innovationer. Jonas har betydande kunskap inom immaterialrätt och affärsutveckling med erfarenhet från ett stort antal företag i Life Science området. Nuvarande anställning som Senior IP Business Consultant och VD på Synergon AB. Jonas Faijerson Säljö är medicine doktor i neurobiologi och legitimerad apotekare vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet.  

Aktieinnehav 135 440 A-aktier and 907 904 B-aktier. 50 000 teckningsoptioner av serie 2019/2023 S01

Född 1954. Sverker Jern är en av grundarna till Cereno Scientific AB. Han är läkare och professor i Kardiovaskulär fysiologi vid Göteborgs universitet. Det är Sverker Jerns forskargrupp vid Wallenberglaboratoriet för Kardiovaskulär och Metabol forskning vid Sahlgrenska akademin, Göteborg, som har upptäckt de molekylära mekanismer som styr kroppens inneboende skydd mot blodproppar. Dessa grundforskningsresultat används inom Cerenos utvecklingsprogram. Sverker Jern har också varit huvudansvarig för EKG-analysen i flera av de största internationella kardiovaskulära interventionsstudierna. Sverker Jern har en Fil kand-examen, läkarexamen, medicine doktorsexamen, specialistkompetens, docentkompetens, professorskompetens och är Universitetssjukhusöverläkare vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborgs Universitet. Forskare vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet. VD i Jern Medical AB och Jern Diagnostics AB. Sverker Jern är oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare enligt svensk kod för bolagsstyrning.

Aktieinnehav 1 034 583 A-aktier, 232 760 B-aktier och 111 111 optioner

Född 1954. Lena Mårtensson Wernrud har arbetat inom Life Science - industrin i olika chefspositioner sedan 1984 och har även handlett doktorander. Hon har varit preklinisk chef på Gambro AB, medicinsk chef på Perstorp Pharma, global projektledare på Pharmacia Pfizer, Director Business Development på Discovery Respiratory Inflammation AstraZeneca, samt chef Pipeline Sourcing (BD) hos LEO Pharma. Lena Mårtensson Wernrud är medicine doktor och docent vid Lunds universitet. Styrelseordförande i Xinnate AB och Transient Pharma AB. Lena Mårtensson Wernrud är oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare enligt svensk kod för bolagsstyrning.

Aktieinnehav 160 933 B-aktier och 111 111 optioner

Född 1951. Anders Svensson är legitimerad läkare, medicine doktor och docent med över 20 års erfarenhet av akademisk medicin med vetenskapligt fokus på hjärt-kärlsjukdomar. Han har lång erfarenhet av internationell läkemedelsutveckling efter nästan 20 år i ledande befattningar inom den globala läkemedelsindustrin bland annat F. Hoffmann-LaRoche där han var ansvarig för den globala kliniska utvecklingen av diabetes och kardiovaskulär sjukdom. Dessförinnan arbetade han som Vice President och ansvarade för kliniska utveckling av hjärta-kärl- och senare även mag- och tarmläkemedel på AstraZeneca. Anders har nästan 100 publikationer i sitt namn. Anders Svensson är medicine doktor vid Göteborgs universitet. Styrelseledamot i Tikomed AB. Ägare i C Anders Svensson Consulting. Anders Svensson är oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare enligt svensk kod för bolagsstyrning.

Aktieinnehav 180 990 B-aktier och 111 111 optioner

Cereno team

Född 1959. Sten R. Sörensen har en omfattande erfarenhet inom läkemedelsindustri, biotech, finans samt styrelsearbete och har tidigare varit Head of International Marketing Operations på Monsanto (GD Searle) och Global Marknadschef för Secondary Prevention Products, Cardiovasculars på AstraZeneca. Sten har initierat och lett två banbrytande preventiva överlevnadsstudier vid hjärtsvikt; MERIT-HF och RALES till globalt kommersiellt genomslag. Ingår i Cerenos ledningsgrupp. Sten R. Sörensen har en kandidatexamen i kemi vid Lunds universitet.

Aktieinnehav 1 098 514 B-aktier samt 250 000 teckningsoptioner av serie 2019/2023 NO1, 666 666 teckningsoptioner av serie KPO och 25 000 teckningsoptioner av serie 3 (TO3)

Född 1966. Eva Jagenheim har en civilekonomexamen från Växjö universitet och en MBA från Handelshögskolan i Göteborg. Hon har en bred erfarenhet av olika roller inom finansfunktionen. Tidigare erfarenhet inkluderar bland annat arbete som revisor på PWC, konsult på revisionsbyrån Arthur Andersen, och på företag av varierande storlek inom flertalet branscher. Hon har senast arbetat som CFO på RLS Global, ett medicintekniskt företag noterat på Nasdaq First North Growth Market.  

Aktieinnehav 350 000 B-aktier

Född 1953. Björn Dahlöf har omfattande erfarenhet i kardiovaskulär forskning, farmakologi, läkemedelsutveckling och kliniska prövningar (alla faser) och har föreläst inom dessa områden internationellt. Rådgivare till små och stora läkemedelsbolag avseende läkemedelsutveckling i alla faser från preklinisk utveckling till större studier efter registrering. Björn har även initierat och lett flera större nationella och multinationella mortalitets och morbiditetsstudier som haft betydelse för riktlinjer inom kardiovaskulär prevention och har publicerat mer än 400 vetenskapliga publikationer i ansedda vetenskapliga tidskrifter. Ingår i Cerenos ledningsgrupp. Björn Dahlöf har en läkarexamen från Göteborgs universitet, är specialist i allmän internmedicin och docent vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborgs Universitet.  

Aktieinnehav 1 008 079 B-aktier, 123 920 A-aktier och 444 444 optioner

Född 1961. Nicholas Oakes har mer än 20 års erfarenhet inom läkemedelsindustrin avseende effekt- och säkerhetsrelaterade aspekter av preklinisk forskning med mål att upptäcka och utveckla nya effektiva och säkra läkemedel inom områdena metabolik, kardiovaskulär och njurrelaterade sjukdomar. Ingår i Cerenos ledningsgrupp. Nicholas Oakes är medicine doktor i kardiovaskulär och metabolisk forskning från University of New South Wales, Sydney, Australien.

Aktieinnehav 333 333 optioner

Född 1979. Niklas Bergh är senior rådgivare för Cerenos prekliniska och kliniska program och arbetar som överläkare på kardiologen, Sahlgrenska Universitetssjukhuset och expert på kroppens inneboende försvarssystem mot blodproppar och avancerad hjärtsvikt/transplantation. Han har många års erfarenhet från experimentell och klinisk forskning med huvudsakligt fokus på att förstå och stimulera kroppens inneboende försvarssystem mot blodproppar och hjärtsvikt. Niklas är en av grundarna till Cereno Scientific AB. Niklas Bergh är specialist i internmedicin och kardiologi och docent i experimentell kardiologi vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet.  

Aktieinnehav 986 788 B-aktier, 230 128 A-aktier och 111 111 optioner

Född 1977. Jonas Faijerson Säljö är Cerenos Chief Intellectual Property Officer sedan 2019 och har forskningsbakgrund inom stroke-området med bred erfarenhet av kommersialisering av medicinska innovationer. Jonas har betydande kunskap inom immaterialrätt och affärsutveckling med erfarenhet från ett stort antal företag i Life Science området. Nuvarande anställning som Senior IP Business Consultant och VD på Synergon AB. Jonas Faijerson Säljö är medicine doktor i neurobiologi och legitimerad apotekare vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet.

Aktieinnehav 907 904 B-aktier och 135 440 A-aktier, samt 50 000 teckningsoptioner av serie 2019/2023 S01

Född 1973. Fredrik Frick har en lång erfarenhet av läkemedelsforsknings- och utveckling. Under sina 17 år på AstraZeneca har han samlat erfarenhet av läkemedelsutveckling från tidig till sen fas, inklusive preklinisk målidentifiering, ledning och genomförande av kliniska studier samt global projektledning av projekt i sen fas. Fredrik Frick är disputerad inom medicinsk fysiologi och endokrinologi vid Göteborgs universitet.

Aktieinnehav 333 333 optioner

Född 1956. Jan-Peter Idström har lång erfarenhet från olika seniora roller inom läkemedelsindustrin och medicinteknik, bland annat från AstraZeneca och Vitrolife. Idströms erfarenheter täcker alla utvecklingsfaser från idé till färdig produkt. Han har en omfattande erfarenhet av forsknings- och utvecklingsarbete för produkter inom både mag- och tarmsjukdomar (ex Losec® och Nexium®) och trombos/hemostas. Vidare har han varit chef för Klinisk Farmakologi och Experimentell Medicin på AstraZeneca. Idström har under de senaste åren arbetat med stöd till nystartade bolag inom Life Science, samt att öka samarbetet mellan industri, sjukvård och akademi. Jan-Peter Idström är medicine doktor i Biokemi vid Göteborgs Universitet.

Aktieinnehav 31 034 B-aktier

Född 1988. Tove Bergenholt är specialist inom kommunikation, IR och marknadsföring för publika biotechbolag med huvudkontor i Norden. Tidigare erfarenhet av global healthcare PR för bland annat AstraZeneca, Merck KGaA och Bayer. Anställd hos MSC Nordics. Tove Bergenholt har en masterexamen i Digital Business Management från Manchester Metropolitan University, UK samt dubbel kandidatexamen i företagsekonomi med inriktning affärsutveckling och redovisning från Högskolan i Borås.  

Aktieinnehav -

Född 1972. Dr. Michael Holinstat är lektor i farmakologi och leder de translationella programmen i läkemedelsutveckling inom hemostas och trombos vid avdelningen för farmakologi vid University of Michigan. Dr. Holinstat har byggt ett "state of the art"-laboratorium för att undersöka olika farmakologiska principers effekter på trombocyter och koagulation både in vitro och in vivo. Hans primära anställning är som lektor vid institutionen för farmakologi, internmedicin (avdelningen för kardiovaskulär medicin) och kärlkirurgi vid University of Michigan Medical School. Dr. Michael Holinstat har en doktorsexamen i farmakologi från University of Illinois i Chicago och postdoktorsutbildning vid Vanderbilt University i Nashville.

Aktieinnehav 222 222 optioner

Född 1988. Megha Ranjan har mer än 8 års erfarenhet av att stödja globala Life science-företag med att definiera strategier med hjälp av omfattande marknadsinsikter och värderingar. I sin roll har hon arbetat tillsammans med kommersiella och vetenskapliga team samt med medicinska frågor och medicinsk information. Hennes specialiseringar inkluderar kardiologi, onkologi, sällsynta sjukdomar och immunologi. Anställd hos MSC Nordics. Megha Ranjan har en PGDM examen i Healthcare Management från IIHMR University, Indien.

Aktieinnehav -

Vetenskapligt råd

Dr. Pitt är professor emeritus i medicin vid University of Michigan School of Medicine, USA. År 1977, antog Pitt ledande position för den kardiologi avdelningen vid University of Michigan School of Medicine. Bland hans prestationer finns James B Herrick priset från American Heart Association samt pris för alla prestationer under hela hans livstid från Heart Failure Society of America och European Heart Failure Society. Han har varit på redaktionella kommittéer för flera vetenskapliga tidskrifter inom kardiologi. Han har publicerar över 750 artiklar, kapitel och böcker. Co-chairman i CVCT Global Forum.

Raymond Benza är Professor och Network Director vid St. Francis Hospital och Hearth Center, Long Island, New York. Han har omfattande erfarenhet av kliniska studier genom över 60 olika kliniska studier. Benza har även varit involverad i ca 325 publikationer och skrivit 6 böcker av vilka 3 är fokuserade på pulmonell hypertension.

Dr. Deepak Bhatt var professor i medicine vid Harvard Medical School mellan 2012-2022. Han har listats som den mest framstående läkaren i Best Doctors in America från år 2005 till 2020. Dr. Bhatt har skrivit eller varit medförfattare till över 1900 publikationer och har listats av Web of Science Group som en mycket citerad forskare från 2014 till 2022. Han är redaktör för Cardiovascular Intervention: A Companion to Braunwald's Heart Disease and of Opies Cardiovascular Drugs: A Companion to Braunwald's Heart Disease.

Olsson är medicinsk doktor, PhD i medicinsk vetenskap från Karolinska Institutet i Stockholm, Sverige. Han var tidigare Adjunkt professor på Karolinska Institutet och har omfattande erfarenhet från ledande R&D positioner inom läkemedelsindustrin. Han har över 20 års erfarenhet i olika ledningsbefattningar inom globala R&D på AstraZeneca och har bidragit till mer än ett dussin framgångsrika produktlanseringar för läkemedel inom kardiovaskulära, kärl- och gastrointestinala indikationer.

Dr. Williams är professor i medicin vid Harvard Medial School sedan 1981. Han var grundare och Director av deras forskare i kliniska vetenskapsprogram fram till 2008. Ett av Williams livslånga intressen har varit att förstå mekanismerna i aldosteron som verkar i kardiovaskulära sjukdomar. Han har publicerat mer än 600 vetenskapliga artiklar, reviews, kapitel och böcker samt samarbetat med textboken "Clinical and Translational Science".

Dr. Zannad är professor Emeritus of Therapeutics and Cardiology vid Université de Lorraine, Frankrike. Zannad är involverad i ett antal större kardiovaskulära kliniska studier i roller som principal investigator, ordförande eller medlem i flera styrkommittéer, oberoende expertkommittér samt säkerhetskommitteer som Critical Events och Data Saftey Monitoring Board (DSMB). Founder & chairman i CVCT Global Forum.