Om oss

I korthet

Cereno Scientific är ett biotechbolag i klinisk fas med fokus på att utveckla innovativa, effektiva och säkra behandlingar för sällsynta och vanliga kardiovaskulära sjukdomar med stora medicinska behov. Projektportföljen innefattar ett Fas II-program samt två prekliniska program.

Den mest avancerade läkemedelskandidaten CS1 är en HDAC (histondeacetylas)-hämmare och verkar som en epigenetisk modulator och har tryckreducerande, ”reverse-remodelling”, anti-fibrotiska, anti-inflammatoriska och anti-trombotiska egenskaper. CS1 genomgår en klinisk studie i Fas II för behandling av den sällsynta sjukdomen PAH.

De prekliniska programmen innefattar CS014 och CS585. Läkemedelskandidat CS014 är en HDAC-hämmare med epigenetiska effekter som utvecklas som en behandling för att effektivt förebygga trombos utan ökad blödningsrisk. Läkemedelskandidaten CS585 utvärderas som en behandling inom kardiovaskulär sjukdom där vidare studier pågår för att bekräfta en indikation för kliniska studier inom kardiovaskulära sjukdomar. 

Bolaget är beläget i AstraZenecas BioVentureHub i Sverige och har ett amerikanskt dotterbolag Cereno Scientific Inc. med kontor på Kendall Square i Boston, Massachusetts, USA. Cereno är noterat på Nasdaq First North Growth Market (CRNO B). 

Styrelse

Född 1984. Joakim Söderström är en entreprenör och biotech-investerare med erfarenhet som VD, styrelseledamot och styrelseordförande. Joakim är för närvarande VD för Svensk Bakgrundsanalys AB, VD och styrelseledamot i Quod Opto AB samt i Security Holding Sverige AB. Joakim var tidigare VD för SäkerhetsBranschen samt vice styrelseordförande i Euroalarm. Joakim har även tidigare haft flera olika ledande befattningar inom Polismyndigheten. Joakim har genomfört Polishögskolan vid Umeå universitetet, utbildningar genom Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Försvarshögskolan samt utvalda kurser i statsvetenskap vid Umeå universitet, beteendevetenskap vid Linköpings universitet, Förvaltnings- och arbetsrätt vid Malmö universitet. Joakim bedöms oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare enligt svensk kod för bolagsstyrning.

Aktieinnehav 1 540 000 B-aktier och 3 000 000 optioner

Född 1953. Dr. Gunnar Olsson är medicinsk doktor, PhD i medicinsk vetenskap från Karolinska Institutet i Stockholm, Sverige. Han var tidigare Adjunkt professor på Karolinska Institutet och har omfattande erfarenhet från ledande R&D positioner inom läkemedelsindustrin. Han har över 20 års erfarenhet i olika ledningsbefattningar inom globala R&D på AstraZeneca och har bidragit till mer än ett dussin framgångsrika produktlanseringar för läkemedel inom kardiovaskulära, kärl- och gastrointestinala indikationer. Dr. Gunnar Olsson har suttit i styrelsen för ESC, som 2023 tilldelade honom ESC President Award för att uppmärksamma hans enastående prestationer. Dr. Gunnar Olsson är för närvarande VD och styrelseledamot i IRLAB Therapeutics AB. Han är också styrelseledamot i bland andra Amplifier Tx AB och Gesynta Pharma AB samt vice ordförande i Hjärt-Lungfonden, samt Bundy Academy, Lunds universitet. Han var även styrelseledamot i Cereno Scientific 2016–2018 och har varit medlem i bolagets vetenskapliga råd sedan det infördes 2019. Dr. Gunnar Olsson har varit senior rådgivare åt ledningsgruppen sedan 2018 och sitter i den kliniska styrkommittén för den pågående Fas II-studien med CS1 i PAH.

Aktieinnehav 600 000 optioner

Född 1951. Dr. Anders Svensson är legitimerad läkare, medicine doktor och docent med över 20 års erfarenhet av akademisk medicin med vetenskapligt fokus på hjärt-kärlsjukdomar. Han har lång erfarenhet av internationell läkemedelsutveckling efter nästan 20 år i ledande befattningar inom den globala läkemedelsindustrin bland annat F. Hoffmann-LaRoche där han var ansvarig för den globala kliniska utvecklingen av diabetes och kardiovaskulär sjukdom. Dessförinnan arbetade han som Vice President och ansvarade för kliniska utveckling av hjärta-kärl- och senare även mag- och tarmläkemedel på AstraZeneca. Anders har nästan 100 publikationer i sitt namn. Anders Svensson är medicine doktor vid Göteborgs universitet. Styrelseledamot i Tikomed AB. Ägare i C Anders Svensson Consulting. Anders Svensson är oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare enligt svensk kod för bolagsstyrning.

Aktieinnehav 488 200 B-aktier och 1 100 000 optioner

Född 1959. Sten R. Sörensen har en omfattande erfarenhet inom läkemedels-, biotech och finansindustrin. Han tidigare, bland varit chef för den internatio­nella marknadsverksamheten för 10 MDSEK-portföljen på Monsanto och Global Marketing Manager för 4 MDSEK-portföljen av Secondary Prevention Products, Cardiovasculars på AstraZeneca. På Monsanto och AstraZeneca initierat han två banbry­tande preventiva överlevnadsstudier vid hjärtsvikt, RALES och MERIT-HF, som båda har inneburit ett paradigm­skifte för behandling med läkemedel med mineralcorticoid-antagonism och behandling med betablockerare vid hjärtsvikt, som inneburit signifikant förbättrad livskvalitet och livslängd. Sten R. Sörensen är styrelseordförande i SARomics Biostructure och styrelse­ledamot i SynAct Pharma. Sten R. Sörensen har en kandidatexamen i kemi vid Lunds universitet.

Aktieinnehav 1 098 514 B-aktier samt 250 000 teckningsoptioner av serie 2019/2023 NO1, 666 666 teckningsoptioner av serie KPO och 25 000 teckningsoptioner av serie 3 (TO3)

Född 1962. Øvlesen har erfarenhet inom affärsutveckling och har varit delaktig i mer än 20 framgångsrika start-up företag inom medicinteknik, bioteknik och IT, däribland CLC Bio, Cetrea och Monsenso. Øvlesen är medgrundare, styrelseledamot och VD för SynAct Pharma AB, och har tidigare varit VD på ChemoMetec A/S och PNN Medical A/S. Tidigare erfarenheter innefattar även att ha grundat TXP Pharma samt positioner i ledning som CFO och Vice President för affärsutveckling på Action Pharma A/S, vars ledande kandidat såldes till AbbVie för 110 MUSD. Øvlesen är styrelseordförande i HG Energy Group A/S, Cercare Medical A/S, Go-Pen A/S, och Neurescue ApS, och är styrelseledamot I Perfusion Tech Aps och ResoTher Pharma Aps. Øvlesen har en MBA med inriktning på ledarskap och finansiering vid University of Hartford, USA. Øvlesen är oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare enligt svensk kod för bolagsstyrning.

Aktieinnehav 55 000 B-aktier

Executive Management Team

Född 1959. Sten R. Sörensen har en omfattande erfarenhet inom läkemedels-, biotech och finansindustrin. Han tidigare, bland varit chef för den internatio­nella marknadsverksamheten för 10 MDSEK-portföljen på Monsanto och Global Marketing Manager för 4 MDSEK-portföljen av Secondary Prevention Products, Cardiovasculars på AstraZeneca. På Monsanto och AstraZeneca initierat han två banbry­tande preventiva överlevnadsstudier vid hjärtsvikt, RALES och MERIT-HF, som båda har inneburit ett paradigm­skifte för behandling med läkemedel med mineralcorticoid-antagonism och behandling med betablockerare vid hjärtsvikt, som inneburit signifikant förbättrad livskvalitet och livslängd. Sten R. Sörensen är styrelseordförande i SARomics Biostructure och styrelse­ledamot i SynAct Pharma. Sten R. Sörensen har en kandidatexamen i kemi vid Lunds universitet.

Aktieinnehav 1 098 514 B-aktier samt 250 000 teckningsoptioner av serie 2019/2023 NO1, 666 666 teckningsoptioner av serie KPO och 25 000 teckningsoptioner av serie 3 (TO3)

Född 1965. Dr. Rahul Agrawal är en erfaren verkställande ledare med en mångsidig bakgrund som spänner över Big Pharma och bioteknik. Hans expertis omfattar hela värdekedjan inklusive FoU, medicinska frågor, kommersiell och strategierfarenhet inom olika terapeutiska områden såsom kardiovaskulära, njur-, andnings- och sällsynta/särläkemedel och han har lanserat sju läkemedel globalt. CMO på Cardior, VP och Global Medicines Leader på AstraZeneca, och Global Director of Medical Affairs and Clinical Development på Bayer HealthCare. Dr. Agrawal har en MD- examen från Free University of Berlin, Tyskland och Cornell University, New York, USA, och är styrelsecertifierad inom kardiologi, internmedicin och akutmedicin. Dessutom har han en MBA från Buckinghamshire New University, Storbritannien.

Aktieinnehav -

Dr. Björn Dahlöf har över 35 års klinisk erfarenhet, utöver sin omfattande erfarenhet inom kardiovaskulär forskning, farmakologi, läkemedelsutveckling och kliniska prövningar (alla faser) och har föreläst inom dessa områden internationellt. Rådgivare till små och stora läkemedelsbolag avseende läkemedelsutveckling i alla faser från preklinisk utveckling till större studier efter registrering. Björn har även initierat och lett flera större nationella och multinationella mortalitets och morbiditetsstudier som haft betydelse för riktlinjer inom kardiovaskulär prevention och har publicerat mer än 400 vetenskapliga publikationer i ansedda vetenskapliga tidskrifter. Dr. Björn Dahlöf har en läkarexamen, är specialist i allmän internmedicin och docent vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborgs Universitet.  

Aktieinnehav 123 920 A-aktier, 1 439 076 B-aktier, 333 333 kvalificerade personaloptioner och 2 500 000 optioner av serie 2023/2026:1

Född 1987. Julia Fransson är en erfaren affärsutvecklare inom life science-branschen. Julia har erfarenhet från att arbeta med affärsutveckling, strategi och värdering och inom life science-branschen både inom drift-, konsult- och investeringsmiljö. Tidigare roller inkluderar chefspositioner inom utvecklande teknikbolag samt senast som chef för ett boutique-rådgivningsbolag för life science-strategi. Julia Fransson har en civilingenjörsexamen. i bioteknik och en M.Sc. i Business Design i life science-företag från Chalmers tekniska högskola, Sverige.

Aktieinnehav -

Född 1966. Eva Jagenheim har bred erfarenhet av olika roller inom ekonomi. Tidigare erfarenhet inkluderar bland annat arbete som revisor på PWC, konsult på revisionsbyrån Arthur Andersen, och på bolag av varierande storlek inom flera olika branscher. Hon har senast arbetat som CFO på RLS Global, ett medicintekniskt bolag noterat på Nasdaq First North Growth Market. Eva Jagenheim har en M.Sc. i företagsekonomi från Växjö universitet och en MBA från Handelshögskolan i Göteborg.  

Aktieinnehav 275 000 B-aktier och 1 000 000 optioner av serie 2023/2026

Nicholas Oakes har mer än 20 års erfarenhet inom läkemedelsindustrin avseende effekt- och säkerhetsrelaterade aspekter av preklinisk forskning med mål att upptäcka och utveckla nya effektiva och säkra läkemedel inom områdena metabolik, kardiovaskulär och njurrelaterade sjukdomar. Nicholas Oakes är medicine doktor i kardiovaskulär och metabolisk forskning från University of New South Wales, Sydney, Australien.

Aktieinnehav 333 333 optioner av serie 2023/2026 och 250 000 kvalificerade personaloptioner

Cereno team

Född 1977. Jonas Faijerson Säljö är Cerenos Chief Intellectual Property Officer sedan 2019 och har forskningsbakgrund inom stroke-området med bred erfarenhet av kommersialisering av medicinska innovationer. Jonas har betydande kunskap inom immaterialrätt och affärsutveckling med erfarenhet från ett stort antal företag i Life Science området. Nuvarande anställning som Senior IP Business Consultant och VD på Synergon AB. Jonas Faijerson Säljö är medicine doktor i neurobiologi och legitimerad apotekare vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet.

Aktieinnehav 907 904 B-aktier och 135 440 A-aktier, samt 50 000 teckningsoptioner av serie 2019/2023 S01

Född 1973. Fredrik Frick har en lång erfarenhet av läkemedelsforsknings- och utveckling. Under sina 17 år på AstraZeneca har han samlat erfarenhet av läkemedelsutveckling från tidig till sen fas, inklusive preklinisk målidentifiering, ledning och genomförande av kliniska studier samt global projektledning av projekt i sen fas. Fredrik Frick är disputerad inom medicinsk fysiologi och endokrinologi vid Göteborgs universitet.

Aktieinnehav 333 333 optioner

Född 1956. Jan-Peter Idström har lång erfarenhet från olika seniora roller inom läkemedelsindustrin och medicinteknik, bland annat från AstraZeneca och Vitrolife. Idströms erfarenheter täcker alla utvecklingsfaser från idé till färdig produkt. Han har en omfattande erfarenhet av forsknings- och utvecklingsarbete för produkter inom både mag- och tarmsjukdomar (ex Losec® och Nexium®) och trombos/hemostas. Vidare har han varit chef för Klinisk Farmakologi och Experimentell Medicin på AstraZeneca. Idström har under de senaste åren arbetat med stöd till nystartade bolag inom Life Science, samt att öka samarbetet mellan industri, sjukvård och akademi. Jan-Peter Idström är medicine doktor i Biokemi vid Göteborgs Universitet.

Aktieinnehav 31 034 B-aktier

Född 1988. Specialiserad på kommunikation, investerarrelationer och integrerad marknadsföring inom life science och läkemedelsindustrin. Fokuserad på börsnoterade biotechbolag baserade i norden. Bred erfarenhet av kommunikation vid olika skeden av organisations- och produktlivscykeln till påverkansarbete och patientmaterial till varumärkesbyggande till krishantering på global, regional och lokala marknader. Tidigare erfarenhet av global healthcare PR för AstraZeneca, Merck KGaA and Bayer. Tove Bergenholt har en masterexamen i Digital Business Management från Manchester Metropolitan University, UK samt dubbel kandidatexamen i företagsekonomi med inriktning affärsutveckling och redovisning från Högskolan i Borås.  

Aktieinnehav -

Född 1985. 11 års erfarenhet av Life Science-kommunikation från flera Life Science-byråer i Sverige och Danmark. Har främst fokuserat på PR, strategisk kommunikation och disease awareness-kampanjer inom sällsynta sjukdomar, migrän, RA, cystisk fibros samt mans- och kvinnohälsa. Har också arbetat med kriskommunikation, globala försäljningsprojekt och regional market access. Med en kundhistorik som inkluderar Allergan, Abbvie, BMS, Ferring och Novo Nordisk har Henrik bred erfarenhet av att hantera komplexa kommunikationsprojekt på alla nivåer, från globalt, nordiskt och nationellt till regionalt och lokalt. Henrik har en magisterexamen i biblioteks- och informationsvetenskap från Högskolan i Borås och en kandidatexamen i journalistik från Lunds universitet. Han är också IMA-certifierad av Läkemedelsindustriföreningen.  

Aktieinnehav 15 786 aktier av serie B.

Född 1972. Dr. Michael Holinstat är lektor i farmakologi och leder de translationella programmen i läkemedelsutveckling inom hemostas och trombos vid avdelningen för farmakologi vid University of Michigan. Dr. Holinstat har byggt ett "state of the art"-laboratorium för att undersöka olika farmakologiska principers effekter på trombocyter och koagulation både in vitro och in vivo. Hans primära anställning är som lektor vid institutionen för farmakologi, internmedicin (avdelningen för kardiovaskulär medicin) och kärlkirurgi vid University of Michigan Medical School. Dr. Michael Holinstat har en doktorsexamen i farmakologi från University of Illinois i Chicago och postdoktorsutbildning vid Vanderbilt University i Nashville.

Aktieinnehav 222 222 optioner

Född 1988. Megha Ranjan har nästan tio års erfarenhet av att stödja små till stora globala life science-bolag att definiera strategier med omfattande marknadsinsikter och värderingar. Hon har tidigare fått erfarenhet från roller i kommersiella och vetenskapliga team vid stora läkemedelsföretag, inklusive värdering av affärsutveckling och licensiering, analys av real-world-evidence, strategier för marknadslansering, medicinska frågor och medicinsk information. Megha Ranjan har en kandidatexamen i tandkirurgi och en MBA i Healthcare Management från IIHMR University, Indien.

Aktieinnehav -

Född 1986. Tatiane Abreu Dall’Agnol är läkare med nästan ett decennium av klinisk erfarenhet. Hon har tidigare också arbetat som life science-konsult med rådgivning till biotechbolag om läkemedelsutvecklingsstrategi och analys samt erhållit erfarenhet inom affärsutveckling och ”competitive intelligence” på Pieris Pharmaceuticals. Tatiane har en medicinsk examen från Universidade Positivo, Curitiba, PR, Brasilien, och har en M.Sc. i Business Creation and Entrepreneurship in Biomedicine från Göteborgs universitet, Sverige.

Aktieinnehav -

J. Donald (Don) de Bethizy, PhD, har över 30 års erfarenhet av framdrivning och finansiering av Life Science-relaterade teknologier och har spelat en nyckelroll i att bygga och rådge flera Life Science-bolag. Don var rådgivare åt VD:n och styrelsen för NDA Group AB, ett av världens ledande konsultbolag specialiserat på regulatorisk läkemedels- och produktutveckling, fram till dess försäljning till SSI Strategy 2023. År 2017 faciliterade Don de Bethizy bolagsledningens utköp av Albumedix Ltd från Novozymes A/S och den efterföljande försäljningen av Albumedix Ltd till Sartorius för £415 miljoner sent 2022. För närvarande är han president för White City Consulting ApS (Danmark), styrelseledamot i Lophora ApS (Danmark) och Proterris Inc (USA), samt vice styrelseordförande för argenx NV, ett globalt kommersiellt immunologiföretag, som hade försäljning på $1,2 miljarder 2023, från sitt första läkemedel Vyvgart för den sällsynta autoimmuna sjukdomen myastenia gravis. År 2014 ledde han, som VD för det danska bioteknikföretaget Santaris Pharma A/S, försäljningen av företaget till Roche för $450 miljoner. Han var med och grundade Targacept, Inc. och tjänstgjorde som dess president och VD i 15 år. Don de Bethizy ledde Targacepts privata såväl som offentliga kapitalanskaffning, via Nasdaq i USA, som sammanlagt uppgick till cirka $330 miljoner, inklusive företagets börsintroduktion (IPO) i april 2006. Han har en kandidatexamen i biologi från University of Maryland samt en master- och doktorsexamen i toxikologi från Utah State University.

Aktieinnehav -

Vetenskapligt råd

Dr. Pitt är professor emeritus i medicin vid University of Michigan School of Medicine, USA. År 1977, antog Pitt ledande position för den kardiologi avdelningen vid University of Michigan School of Medicine. Bland hans prestationer finns James B Herrick priset från American Heart Association samt pris för alla prestationer under hela hans livstid från Heart Failure Society of America och European Heart Failure Society. Han har varit på redaktionella kommittéer för flera vetenskapliga tidskrifter inom kardiologi. Han har publicerar över 750 artiklar, kapitel och böcker. Co-chairman i CVCT Global Forum.

Raymond Benza är System Director av Pulmonary Hypertension vid Mount Sinai Icahn School of Medicine, New York City, huvudansvarig prövare i Fas II-studien med CS1, och medlem i Cerenos vetenskapliga råd. Han har omfattande erfarenhet av kliniska studier genom över 60 olika kliniska studier. Benza har även varit involverad i ca 325 publikationer och skrivit 6 böcker av vilka 3 är fokuserade på pulmonell hypertension.

Dr. Deepak Bhatt var professor i medicine vid Harvard Medical School mellan 2012-2022. Han har listats som den mest framstående läkaren i Best Doctors in America från år 2005 till 2020. Dr. Bhatt har skrivit eller varit medförfattare till över 1900 publikationer och har listats av Web of Science Group som en mycket citerad forskare från 2014 till 2022. Han är redaktör för Cardiovascular Intervention: A Companion to Braunwald's Heart Disease and of Opies Cardiovascular Drugs: A Companion to Braunwald's Heart Disease.

Född 1953. Dr. Gunnar Olsson är medicinsk doktor, PhD i medicinsk vetenskap från Karolinska Institutet i Stockholm, Sverige. Han var tidigare Adjunkt professor på Karolinska Institutet och har omfattande erfarenhet från ledande R&D positioner inom läkemedelsindustrin. Han har över 20 års erfarenhet i olika ledningsbefattningar inom globala R&D på AstraZeneca och har bidragit till mer än ett dussin framgångsrika produktlanseringar för läkemedel inom kardiovaskulära, kärl- och gastrointestinala indikationer. Dr. Gunnar Olsson har suttit i styrelsen för ESC, som 2023 tilldelade honom ESC President Award för att uppmärksamma hans enastående prestationer. Dr. Gunnar Olsson är för närvarande VD och styrelseledamot i IRLAB Therapeutics AB. Han är också styrelseledamot i bland andra Amplifier Tx AB och Gesynta Pharma AB samt vice ordförande i Hjärt-Lungfonden, samt Bundy Academy, Lunds universitet. Han var även styrelseledamot i Cereno Scientific 2016–2018 och har varit medlem i bolagets vetenskapliga råd sedan det infördes 2019. Dr. Gunnar Olsson har varit senior rådgivare åt ledningsgruppen sedan 2018 och sitter i den kliniska styrkommittén för den pågående Fas II-studien med CS1 i PAH.

Aktieinnehav 600 000 optioner

Dr. Williams är professor i medicin vid Harvard Medial School sedan 1981. Han var grundare och Director av deras forskare i kliniska vetenskapsprogram fram till 2008. Ett av Williams livslånga intressen har varit att förstå mekanismerna i aldosteron som verkar i kardiovaskulära sjukdomar. Han har publicerat mer än 600 vetenskapliga artiklar, reviews, kapitel och böcker samt samarbetat med textboken "Clinical and Translational Science".

Dr. Zannad är professor Emeritus of Therapeutics and Cardiology vid Université de Lorraine, Frankrike. Zannad är involverad i ett antal större kardiovaskulära kliniska studier i roller som principal investigator, ordförande eller medlem i flera styrkommittéer, oberoende expertkommittér samt säkerhetskommitteer som Critical Events och Data Saftey Monitoring Board (DSMB). Founder & chairman i CVCT Global Forum.