Om oss

I korthet

Cereno Scientific är ett biotechbolag i klinisk fas inom vanliga och sällsynta kardiovaskulära sjukdomar. Det erfarna teamet på Cereno arbetar för att förbättra hälsan för patienter med tillstånd som har stora medicinska behov såsom sjukdomar associerade med trombos, fibros, högt blodtryck och inflammation. Projektportföljen innefattar ett Fas II-program samt två prekliniska program.

Den främsta läkemedelskandidaten, CS1, är en Fas II-kandidat under utveckling för behandling av sällsynta sjukdomen pulmonell arteriell hypertension (PAH). CS1 är en HDAC-hämmare (histondeacetylas) som verkar som en epigenetisk modulator med anti-trombotiska, anti-inflammatoriska, anti-fibrotiska och tryckreducerande egenskaper.

Cereno har två projekt som använder en epigenetisk moduleringsplattform baserad på HDAC-hämmare – den kliniska läkemedelskandidaten CS1 och det prekliniska programmet CS014. Bolaget är en av de första att utveckla behandling för kardiovaskulära sjukdomar genom applicering av epigenetisk modulering. Detta ger möjlighet att på ett helt nytt sätt utveckla säkrare och bättre behandlingar för kardiovaskulära sjukdomar.

Bolaget är beläget i AstraZenecas BioVentureHub i Sverige och har ett amerikanskt dotterbolag Cereno Scientific Inc. med kontor på Kendall Square i Boston, Massachusetts, USA. Cereno är noterat på Spotlight Stock Market (CRNO B). 

Styrelse

Född 1952. Styrelseordförande i Cereno Scientific sedan november 2015 med lång erfarenhet från olika seniora roller inom läkemedelsindustrin, senast som VP och Global Projektledare vid AstraZeneca. Bäärnhielms erfarenheter täcker alla faser i utvecklingskedjan, från ide till färdigt läkemedel. Bäärnhielm har en omfattande erfarenhet av globala forsknings- och utvecklingsstrategier för både små molekyler och biologiska läkemedel inom olika sjukdomsområden. Bäärhielm har varit chef för en stor forskningsorganisation och har omfattande erfarenhet av att driva samarbeten mellan industrin och akademin. Bäärnhielm är apotekare och PhD i farmakokinetik och läkemedelsmetabolism.

Född 1953. Styrelseledamot i Cereno Scientific AB sedan starten av Bolaget i 2012, Chief Medical Officer sedan 2018 och Chief Scientific Officer (CSO) och Head of Clinical Development sedan 2022. Dahlöf har praktiserat Allmän Internmedicin vid Sahlgrenska sjukhuset i över 35 år och är Docent i Kardiovaskulär Prevention vid Sahlgrenska Akademin, Göteborgs universitet. Dahlöf har omfattande erfarenhet i kardiovaskulär forskning, farmakologi, läkemedelsutveckling och kliniska prövningar (alla faser) och har föreläst inom dessa områden internationellt. Dahlöf har under många år varit rådgivare till små och stora läkemedelsbolag avseende läkemedelsutveckling i alla faser från preklinisk utveckling till större studier efter registrering. Dahlöf har initierat och lett flera större nationella och multinationella mortalitets och morbiditetsstudier som haft betydelse för riktlinjer inom kardiovaskulär prevention och totalt har Dahlöf publicerat omkring 400 st vetenskapliga arbeten i ansedda vetenskapliga tidskrifter. Dahlöf har vidare stor erfarenhet från uppstart och drivande av mindre bolag inom läkemedelsutveckling och klinisk prövning.

Född 1954. Styrelseledamot i Cereno Scientific AB sedan 2012. Jern är professor i Kardiovaskulär fysiologi vid Göteborgs universitet och överläkare i Klinisk fysiologi vid Sahlgrenska universitetssjukhuset. Det är Jerns forskargrupp vid Wallenberglaboratoriet för Kardiovaskulär och Metabol forskning vid Sahlgrenska akademin, Göteborg, som har upptäckt de molekylära mekanismer som styr kroppens inneboende skydd mot blodproppar. Dessa grundforskningsresultat ligger till grund för den nya behandling som Cereno Scientific utvecklar och ämnar ta till marknad. Jern har publicerat omkring 150 vetenskapliga arbeten i ansedda vetenskapliga tidskrifter och har också utvecklat och givit ut medicinska läroböcker och interaktiva utbildningsprogram. Jern har också varit huvudansvarig för EKG-analysen i flera av de största internationella kardiovaskulära interventionsstudierna. Jern är en av grundarna till Cereno Scientific AB.

Född 1951. Styrelseledamot i Cereno Scientific sedan oktober 2018. Legitimerad läkare, medicine doktor och docent och har över 20 års erfarenhet av akademisk medicin med vetenskapligt fokus på hjärt-kärlsjukdomar. Efter sin tid inom akademien flyttade Svensson till AstraZeneca där han som Vice President blev ansvarig för klinisk utveckling av hjärta-kärl- och senare även mag- och tarmläkemedel. 2007 flyttade Svensson till Schweiz för att leda den globala kliniska utvecklingen av läkemedel inom diabetes och hjärta- och kärlområdet i ett av värdens största läkemedelsföretag, F. Hoffmann-LaRoche. Efter nära 20 år på ledande positioner i den globala läkemedelsindustrin, med ledningsansvar för grupper i Europa, USA och Kina, har Svensson stor erfarenhet av internationell läkemedelsutveckling och ett stort kontaktnät. Han har närmare 100 publikationer och är för närvarande konsult och styrelseledamot i Tikomed AB.

Född 1975. Styrelseledamot sedan 2014 i Cereno Scientific. VD för GU Ventures AB, Göteborgs universitets holdingbolag. GU Ventures AB driver en inkubator och investerar i kommersialiseringen av innovationer. Österberg har examen i företagsekonomi och arbetar aktivt med finansiering, företagsetableringar och bolagsledning i företagen inom GU Ventures AB:s sfär. Tidigare uppdrag inkluderar affärsplans tävlingen Venture Cup, olika Volvobolag, Daimler Chrysler och Geveko Industries.

Född 1958. Styrelseledamot i Cereno Scientific sedan 2021. Piir har många års erfarenhet av företags- och förvärvsanalys, kapitalmarknadsfrågor, investerarrelationer och allians management mot globala bolag. Han ger även rådgivning till börsnoterade life sciencebolag inom affärsplanering, strategiutveckling, finansiering och transaktioner. Tidigare har han varit analyschef på bland annat Carnegie Investment Bank, CFO/Head of Investor Relations på börsnoterade Medivir och revisor på PricewaterhouseCoopers. Pågående styrelseuppdrag inkluderar IRLAB.

Född 1954. Styrelseledamot i Cereno Scientific sedan 2022. Lena har arbetat inom Life Science industrin på olika chefspositioner sedan 1984 och har även handlett doktorander. Hon har varit preklinisk chef Gambro AB, medicinsk chef Perstorp Pharma, Global projektchef Pharmacia Pfizer, Director Business Development Discovery Respiratory Inflammation AstraZeneca, samt chef Pipeline Sourcing (BD) hos LEO Pharma. Pågående styrelseuppdrag inkluderar Xinnate AB och Transient Pharma AB.

Född 1977. Styrelsesuppleant i Cereno Scientific sedan 2022, tidigare styrelseledamot sedan bolagets start år 2012 och Chief Intellectual Property Officer sedan 2019. Faijerson Säljö är Medicine doktor i Neurobiologi och legitimerad apotekare. Forskningsbakgrund inom stroke-området med bred erfarenhet av kommersialisering av medicinska innovationer. Betydande kunskap inom immaterialrätt och affärsutveckling med erfarenhet från ett stort antal företag i Life Science området. Nuvarande anställning som Senior IP Business Consultant och VD på Synergon AB.

Född 1979. Bergh är styrelsesuppleant i Cereno Scientific AB sedan november 2015. Bergh är senior rådgivare och har tidigare varit ansvarig för R&D programmet och är Cereno Scientifics Chief Scientific Officer (CSO). Bergh är Docent i experimentell kardiologi vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet. Bergh är specialist i internmedicin och ST-läkare inom kardiologi. Bergh arbetar som specialistläkare på kardiologen, Sahlgrenska Universitetssjukhuset och är expert på kroppens inneboende försvarssystem mot blodproppar. Bergh har mångårig erfarenhet från experimentell och klinisk forskning med huvudsakligt fokus på att förstå och stimulera kroppens inneboende försvarssystem mot blodproppar. Bergh är en av grundarna till Cereno Scientific AB.

Ledning

Född 1959. Verkställande direktör i Cereno Scientific sedan september 2015. Sörensen har en omfattande erfarenhet inom läkemedelsindustri, biotech, finans samt styrelsearbete. Sörensen har tidigare bl a varit Head of International Marketing Operations, Monsanto (GD Searle) och Global Marknadschef för Secondary Prevention Products, Cardiovasculars, AstraZeneca. Sörensen har tidigare initierat och lett två banbrytande preventiva överlevnadsstudier vid hjärtsvikt; MERIT-HF och RALES till globalt kommersiellt genomslag.

Född 1986. Brodén är sedan maj 2019 Chief Financial Officer i Cereno Scientific, innan dess tf CFO sedan 2 maj 2018. Brodén har en kandidatexamen med inriktning mot företagsekonomi från Uppsala universitet samt en magisterexamen med inriktning mot redovisning och revision från Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Brodén var tidigare ekonomichef för portföljbolagen hos GU Ventures och har tidigare arbetat som revisor hos Frejs Revisorer samt hos PwC på avdelningen Financial Services.

Född 1953. Styrelseledamot i Cereno Scientific AB sedan starten av Bolaget i 2012, Chief Medical Officer sedan 2018 och Chief Scientific Officer (CSO) och Head of Clinical Development sedan 2022. Dahlöf har praktiserat Allmän Internmedicin vid Sahlgrenska sjukhuset i över 35 år och är Docent i Kardiovaskulär Prevention vid Sahlgrenska Akademin, Göteborgs universitet. Dahlöf har omfattande erfarenhet i kardiovaskulär forskning, farmakologi, läkemedelsutveckling och kliniska prövningar (alla faser) och har föreläst inom dessa områden internationellt. Dahlöf har under många år varit rådgivare till små och stora läkemedelsbolag avseende läkemedelsutveckling i alla faser från preklinisk utveckling till större studier efter registrering. Dahlöf har initierat och lett flera större nationella och multinationella mortalitets och morbiditetsstudier som haft betydelse för riktlinjer inom kardiovaskulär prevention och totalt har Dahlöf publicerat omkring 400 st vetenskapliga arbeten i ansedda vetenskapliga tidskrifter. Dahlöf har vidare stor erfarenhet från uppstart och drivande av mindre bolag inom läkemedelsutveckling och klinisk prövning.

Född 1977. Styrelsesuppleant i Cereno Scientific sedan 2022, tidigare styrelseledamot sedan bolagets start år 2012 och Chief Intellectual Property Officer sedan 2019. Faijerson Säljö är Medicine doktor i Neurobiologi och legitimerad apotekare. Forskningsbakgrund inom stroke-området med bred erfarenhet av kommersialisering av medicinska innovationer. Betydande kunskap inom immaterialrätt och affärsutveckling med erfarenhet från ett stort antal företag i Life Science området. Nuvarande anställning som Senior IP Business Consultant och VD på Synergon AB.

Född 1973. Head of Clinical Operations  i Cereno Scientific från maj 2022. Frick är en erfaren forsknings- och utvecklingschef med ledande kompetens inom området. Frick är disputerad inom medicinsk fysiologi och endokrinologi och har på AstraZeneca samlat 17 års erfarenhet av läkemedelsutveckling från tidig till sen fas, inklusive preklinisk målidentifiering, klinisk läkemedelsupptäckt, ledning och genomförande av kliniska studier samt global projektledning av projekt i sen fas.

Född 1961. Head of Preclinical Development på Cereno Scientific sedan August 2022. Oakes har en PhD i kardiovaskulär och metabolisk forskning från University of New South Wales, Sydney, Australia. Han har mer än 20 års erfarenhet inom läkemedelsindustrin avseende effekt- och säkerhetsrelaterade aspekter av preklinisk forskning med mål att upptäcka och utveckla nya effektiva och säkra läkemedel inom områdena metabolik, kardiovaskulär och njurarelaterade sjukdomar.

Dr Michael Holinstat erhöll sin doktorsexamen i farmakologi från University of Illinois i Chicago och genomförde postdoktorsutbildning vid Vanderbilt University i Nashville. Hans forskningsområden har bland annat inkluderat trombos, farmakologi och hematologi. Dr Holinstat är lektor i farmakologi och leder de translationella programmen i läkemedelsutveckling inom hemostas och trombos vid avdelningen för farmakologi vid University of Michigan. Dr Holinstat har byggt ett "state of the art"-laboratorium för att undersöka olika farmakologiska principers effekter på trombocyter och koagulation både in vitro och in vivo. Dr Holinstats primära anställning är som lektor vid institutionen för farmakologi, internmedicin (avdelningen för kardiovaskulär medicin) och kärlkirurgi vid University of Michigan Medical School.

Född 1956. Senior Director Development i Cereno Scientific sedan 2017. Idström har lång erfarenhet från olika seniora roller inom läkemedelsindustrin och medicinteknik, bl.a. från AstraZeneca och Vitrolife. Idströms erfarenheter täcker alla utvecklingsfaser från idé till färdig produkt. Han har en omfattande erfarenhet av forsknings- och utvecklingsarbete för produkter inom både mag- och tarmsjukdomar (ex Losec® och Nexium®) och trombos/hemostas. Vidare har han varit chef för Klinisk Farmakologi och Experimentell Medicin på AstraZeneca. Idström har under de senaste åren arbetat med stöd till nystartade bolag inom Life Science, samt att öka samarbetet mellan industri, sjukvård och akademi. Idström är Filosofie Doktor i Biokemi.

Född 1982. Head of IR & Communications sedan december 2022. Kandidatexamen i Media & kommunikationsvetenskap vid Lunds universitet. Lång erfarenhet inom life science-sektorn efter att ha haft en mängd olika kommunikations- och marknadsföringsroller på det globala medicintekniska företaget Atos Medical och senast som Communication Leader på IKEA of Sweden i Inter IKEA Group.

Vetenskapligt råd

Dr. Pitt är professor emeritus i medicin vid University of Michigan School of Medicine, USA. År 1977, antog Pitt ledande position för den kardiologi avdelningen vid University of Michigan School of Medicine. Bland hans prestationer finns James B Herrick priset från American Heart Association samt pris för alla prestationer under hela hans livstid från Heart Failure Society of America och European Heart Failure Society. Han har varit på redaktionella kommittéer för flera vetenskapliga tidskrifter inom kardiologi. Han har publicerar över 750 artiklar, kapitel och böcker.

Benza är Professor och Director of the Division of Cardiovascular Diseases vid Ohio State University Wexner Medical Center, USA. Benza har omfattande erfarenhet av kliniska studier genom over 60 olika kliniska studier. Benza har även varit involverad i ca 325 publikationer och skrivit 6 böcker av vilka 3 är fokuserade på pulmonell hypertension.

Professor i medicin, Harvard Medical School.

Olsson är medicinsk doktor, PhD i medicinsk vetenskap från Karolinska Institutet i Stockholm, Sverige. Han var tidigare Adjunkt professor på Karolinska Institutet och har omfattande erfarenhet från ledande R&D positioner inom läkemedelsindustrin. Han har över 20 års erfarenhet i olika ledningsbefattningar inom globala R&D på AstraZeneca och har bidragit till mer än ett dussin framgångsrika produktlanseringar för läkemedel inom kardiovaskulära, kärl- och gastrointestinala indikationer.

Dr. Williams är professor i medicin vid Harvard Medial School sedan 1981. Han var grundare och Director av deras forskare i kliniska vetenskapsprogram fram till 2008. Ett av Williams livslånga intressen har varit att förstå mekanismerna i aldosteron som verkar i kardiovaskulära sjukdomar. Han har publicerat mer än 600 vetenskapliga artiklar, reviews, kapitel och böcker samt samarbetat med textboken "Clinical and Translational Science".

Dr. Zannad är professor emeritus inom terapi och kardiologi vid Université de Lorraine, Frankrike. Zanned är involverad i ett antal större kardiovaskulära kliniska studier i roller som principal investigator, ordförande eller medlem i flera styrkommittéer, oberoende expertkommittér som Critical Events och Data Saftey Monitoring Board (DSMB).