Översikt

  • Upptäcktsfas
  • Preklinisk fas
  • Fas I
  • Fas II
  • Fas III

CS1

PAH

CS014

Trombos-prevention

CS585

Kardiovaskulära sjukdomar

  • Program
  • Indikation

CS1 i Fas II för behandling av PAH

Läkemedelskandidaten CS1 är en HDAC-hämmare med en ny avancerad formulering av valproinsyra (VPA) och verkar som en epigenetisk modulator med anti-trombotiska, anti-inflammatoriska, anti-fibrotiska och tryckreducerande egenskaper. CS1 utvecklas som en behandling för den sällsynta sjukdomen pulmonell arteriell hypertension (PAH) med målet att erbjuda patienter ett bättre och säkrare sjukdomsmodifierande läkemedel. CS1s unika effektprofil passar väl in på den sällsynta sjukdomen PAHs patogenetiska mekanismer och tros kunna adressera dagens stora behov av bättre behandlingsalternativ.

CS014 i Fas I

Läkemedelskandidaten CS014 tillhör Cerenos HDAC-hämmar-program, vilket drar fördel av epigenetisk modulering. CS014 är en ny kemisk entitet och representerar ett helt nytt angreppssätt för prevention av trombos utan ökad blödningsrisk.

CS585 i preklinisk fas

Läkemedelskandidaten CS585 är en potent och selektiv prostacyklinreceptoragonist som har visat potential att markant kunna förbättra sjukdomsmekanismer relevanta för kardiovaskulära sjukdomar. Samtidigt som CS585 ännu inte tilldelats en specifik indikation för klinisk utveckling, indikerar prekliniska data att det potentiellt kan användas inom indikationer som Pulmonell Hypertension och trombosprevention utan ökad risk för blödning.

Vetenskapliga publikationer

Läs vetenskapliga publikationer relaterade till Cerenos portfölj.