Företrädesemission april 2023

Företrädesemission

Styrelsen i Cereno Scientific AB beslutade den 20 april 2023 om en emission av units med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare.

Sammanfattning

 • Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Cereno Scientific cirka 110 MSEK före emissionskostnader.
 • Företrädesemissionen omfattas till cirka 1,0 procent av teckningsförbindelser från styrelse och ledning samt till cirka 69,0 procent av garantiåtaganden. Företrädesemissionen omfattas således till cirka 70,0 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden.
 • Teckningsperioden för Företrädesemissionen kommer att löpa från och med den 8 maj 2023 till och med den 24 maj 2023.
 • Den som på avstämningsdagen den 4 maj 2023 är införd i aktieboken som aktieägare i Cereno Scientific erhåller en (1) uniträtt för varje aktie i Bolaget. Två (2) uniträtter ger rätten att teckna en (1) unit i Företrädesemissionen. En (1) unit består av två (2) nyemitterade aktier av serie B och en (1) teckningsoption av serie TO3. Teckningskursen är 1,60 SEK per unit, motsvarande 0,80 SEK per aktie. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.
 • Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO3 inom ramen för Företrädesemissionen, till maximal teckningskurs om 1,60 SEK, kan Bolaget komma att tillföras ytterligare högst cirka 110 MSEK, före emissionskostnader.

 

Tidsplan för Företrädesemissionen  

Sista dag för handel med Bolagets aktier inklusive rätt att erhålla uniträtter 2 maj 2023
Första dag för handel med Bolagets aktier exklusive rätt att erhålla uniträtter 3 maj 2023
Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen 4 maj 2023
Beräknat datum för offentliggörande av EU-tillväxtprospekt 5 maj 2023
Teckningsperiod i Företrädesemissionen 8-24 maj 2023
Handel med uniträtter (UR) 8-19 maj 2023
Handel med betalda tecknade units (BTU) 8 maj-omkring vecka 23, 2023.
Preliminärt datum för offentliggörande av utfall i Företrädesemissionen 26 maj 2023

 

Motiv för erbjudandet

Emissionslikviden från Företrädesemissionen om maximalt cirka 110 MSEK avses disponeras för följande användningsområden, i prioritetsordning:

 • Slutföra den pågående kliniska Fas II-studien med CS1 i den sällsynta sjukdomen PAH, cirka 50 procent.
 • Slutföra den prekliniska utvecklingen och de förberedelse aktiviteter som behövs för att kunna skicka in en ansökan om att få initiera en klinisk Fas I-studie med läkemedelskandidaten CS014, cirka 25 procent.
 • Fortsätta det prekliniska utvecklingsprogrammet för läkemedelskandidaten CS585, cirka 25 procent.

Emissionslikviden från teckningsoptionerna av serie TO3 om maximalt cirka 110 MSEK avses disponeras för följande användningsområden, i prioritetsordning:

 • Påbörja förberedelseaktiviteter för en pivotal Fas III-studie med läkemedelskandidaten CS1, cirka 33 procent.
 • Genomföra en klinisk Fas I-studie med läkemedelskandidaten CS014, cirka 35 procent.
 • Slutföra den prekliniska utvecklingen och de förberedelse aktiviteter som behövs för att kunna skicka in en ansökan om att få initiera en klinisk Fas I-studie med läkemedelskandidaten CS585, cirka 32 procent.

Anmälningssidor

Avanza

Länk här >

Nordnet

Länk här >

Mangold

Länk här >

Dokument

Prospekt

Läs här >

Tilläggsprospekt

Läs här >

Brev till aktieägare

Läs här >

Offentliggörande av transaktionen

Läs här >

Tilläggsdokument avseende upptagande till handel på Nasdaq First North Growth Market

Läs här >