Företrädesemission april 2023

Företrädesemission

Styrelsen i Cereno Scientific AB beslutade den 20 april 2023 om en emission av units med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare.

Sammanfattning

  • Den 20 april 2023 beslutade styrelsen i Cereno Scientific att genomföra en företrädesemission av units om maximalt cirka 110 MSEK. Företrädesemissionen var på förhand säkerställd genom tecknings- och garantiåtaganden till 70%, motsvarande totalt cirka 77 MSEK.
  • Utfallet i företrädesemissionen kommunicerades genom ett pressmeddelande den 26 maj 2023. Totalt tecknades 6 853 911 units med och utan stöd av uniträtter, vilket motsvarar cirka 10,0 procent av företrädesemissionen. Cereno Scientific tillförs därmed cirka 77 MSEK före emissionskostnader.
  • Teckningskursen i Företrädesemissionen var 1,60 SEK per unit, där varje unit består av två (2) nyemitterade aktier av serie B och en (1) teckningsoption av serie TO3. Totalt emitterades därmed 96 260 390 aktier och 48 130 195 teckningsoptioner av serie TO3.
  • Varje teckningsoption av serie TO3 medför rätt att teckna en (1) ny aktie av serie B i Bolaget till ett lösenpris motsvarande sjuttio (70) procent av den volymviktade genomsnittskursen (VWAP) för Bolagets aktie av serie B under perioden från och med den 19 februari 2024 till och med den 1 mars 2024, dock lägst kvotvärdet (0,10 SEK) och högst 1,60 SEK per aktie. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO3 ska i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna ske under perioden från och med den 5 mars 2024 till och med den 19 mars 2024.

 

Motiv för erbjudandet

Emissionslikviden från företrädesemissionen om cirka 77 MSEK avses disponeras för följande användningsområden, i prioritetsordning:

  • Slutföra den pågående kliniska Fas II-studien med CS1 i den sällsynta sjukdomen PAH, cirka 50 procent.
  • Slutföra den prekliniska utvecklingen och de förberedelse aktiviteter som behövs för att kunna skicka in en ansökan om att få initiera en klinisk Fas I-studie med läkemedelskandidaten CS014, cirka 25 procent.
  • Fortsätta det prekliniska utvecklingsprogrammet för läkemedelskandidaten CS585, cirka 25 procent.

 

Emissionslikviden från teckningsoptionerna av serie TO3 om maximalt cirka 77 MSEK avses disponeras för följande användningsområden, i prioritetsordning:

  • Påbörja förberedelseaktiviteter för en pivotal Fas III-studie med läkemedelskandidaten CS1, cirka 33 procent.
  • Genomföra en klinisk Fas I-studie med läkemedelskandidaten CS014, cirka 35 procent.
  • Slutföra den prekliniska utvecklingen och de förberedelse aktiviteter som behövs för att kunna skicka in en ansökan om att få initiera en klinisk Fas I-studie med läkemedelskandidaten CS585, cirka 32 procent.

Dokument

Prospekt

Läs här >

Tilläggsprospekt

Läs här >

Brev till aktieägare

Läs här >

Offentliggörande av transaktionen

Läs här >

Tilläggsdokument avseende upptagande till handel på Nasdaq First North Growth Market

Läs här >

Cereno Scientific AB offentliggör utfall i bolagets företrädesemission

Läs här >

Villkor för teckningsoptioner av serie TO3

Läs här >