CS1 ökar produktionen av t-PA

Läkemedelskandidaten CS1 är en ny avancerad formulering av valproinsyra (VPA) och verkar som en epigenetisk modulator med anti-trombotiska, anti-inflammatoriska, anti-fibrotiska och tryckreducerande egenskaper. CS1 utvecklas som en behandling för den sällsynta sjukdomen pulmonell arteriell hypertension (PAH) med mål är att erbjuda patienter ett bättre, sjukdomsmodifierande läkemedel.

CS1s epigenetiska mekanism uttrycks genom HDAC (histondeacetylas) hämning, ett helt nytt behandlingssätt för kardiovaskulära sjukdomar. Bevisen som ligger till grund för CS1s egenskaper har tillförts genom en framgångsrikt genomförd Fas I-studie samt genom in vitro-modeller, djurmodeller, mänsklig fysiologisk data samt oberoende epidemiologistudier. I prekliniska studier uppvisade CS1 en förbättring i det endogena fibrinolytiska systemet genom att stödja trombolys endast vid området runt skadan genom effekten på t-PA och PAI-1 samt få biverkningar. Med den kliniska fas I-studien visade CS1 på en god säkerhet och tolerabilitet, robust reducering av PA-1 och inga problem med blödning.

Sammantaget visar CS1 en lovande potential för en fyrfaldig effektprofil:

• Anti-trombotisk
• Anti-inflammatorisk
• Anti-fibrotisk 
• Tryckreducerande egenskaper

Kliniskt fas II-program

En klinisk fas II-studie med CS1 i den sällsynta sjukdomen pulmonell arteriell hypertension (PAH) initierades under 2021. Fas II-studien syftar till att utvärdera säkerhet, tolerabilitet, dos och explorativ effekt för läkemedelskandidaten CS1 hos patienter med PAH. Det primära effektmåttet är säkerhet och tolerabilitet. Alla sedvanliga effektmått för patientgruppen kommer också att utvärderas, och en validerad riskbedömning kommer att göras. Cereno avser att använda de kontinuerliga lungtrycksmätningarna med den globala samarbetspartnern Abbots CardioMEMS HF-system som underlag för doseringen i kommande studier. 

Se en video presentation om Fas II-studiens bakgrund, utformning och fortsatta plan med läkemedelskandidaten CS1 i PAH >

Det kliniska utvecklingsprogrammet för CS1 i PAH är förankrat i den särläkemedelsstatus (orphan drug designation, ODD) som beviljades av den amerikanska läkemedelsmyndigheten US FDA i mars 2020. US FDA beviljar nationell särläkemedelsstatus för att uppmuntra utveckling av läkemedel avsedda för behandling av sällsynta sjukdomar som drabbar färre än 200 000 människor i USA. Flera incitament är associerade med särläkemedelsstatus för att underlätta läkemedelsutvecklingen såsom sju års marknadsexklusivitet i USA från godkännande, assistans från läkemedelsmyndigheten US FDA vid utformning av kliniska studier samt skattelättnader för kvalificerade studiekostnader. Genom den beviljade särläkemedelsstatusen har US FDA indikerat att de anser att CS1 har möjlig potential till att kunna erbjuda patienter med PAH en betydande förbättring.

Cerenos utvecklingsprogram för CS1 i trombosindikationen VTE/SPAF är förskjutet till efter det att Fas II-studieprogrammet i PAH är genomfört.